Фондация „Силата на глухите деца“ си поставя за цел да работи за създаване и развиване на повече и по-разнообразни образователни възможности за децата от глухата общност. Фондацията е създадена през февруари 2020 година, а преди това съществува като социално предприятие Deaf Kids Power.

През 2017 година социалното предприятие Deaf Kids Power, в партньорство с Фондация „Заслушай се“, създава Академията „Анди и Ая“, в която се обучават глухи и слабочуващи деца, както и чуващи деца на глухи родители.

Обучението в Академията се заплаща само частично от родителите (30-50% от таксата за обучение) и се субсидира от дарения и допълнителна търговска дейност – продукти с кауза на Deaf Kids Power. Събраните дарения и приходите от продукти с кауза се инвестират целево в развитието на Академията – привличане на допълнителен персонал, подготовка и квалификация на специалисти, разработване на нови методики и образователни курсове, закупуване на оборудване и помощни средства, разработване на образователни ресурси и материали, включително интерактивни онлайн материали, създаване на повече и по-разнообразни възможности за учене. Инвестира се също така и в разработването на нови продукти с кауза, с приходите от които също се субсидира обучението. В дейността на социалното предприятие се влага и много доброволна работа в подкрепа на обучението, както и при разработването на ресурси и продукти.

Следните дейности са основен приоритет на Deaf Kids Power:

  • Провеждане на образователни курсове в Академията „Анди и Ая“ за деца от глухата общност;
  • Изработване на образователни ресурси и материали, в това число методики и учебни курсове, с фокус върху български език и комуникативен тренинг, забавна математика, вербално и невербално мислене, жестов език и други, както и на интерактивни онлайн материали чрез новосъздадената от нас онлайн платформа ПОРИВ: Платформа за образователни ресурси, иновации и вдъхновение;
  • Създаване на поредицата книжки „Приключенията на Анди и Ая“;
  • Създаване и разпространение на нови серии продукти с кауза – образователни постери, игри и др.;
  • Информационни кампании и тренинги за глухи деца и младежи.